REGLEMENT

Reglement Tactical-Defense

Inhoud:

1. Algemeen.

2. Etiquette.

3. Kleding en bescherming.

4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap.

5. Vakanties.

6. Examens IKMF.

7. Privacyverklaring.

1. Algemeen:

 • Voor deelname aan de lessen van Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
 • Studenten van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en Politie en mogen geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël zijn. Met elke startend lid vindt daarom dan ook een kennismakingsgesprek plaats.
 • Voor Kids Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 5 jaar. Waarbij de volgende leeftijdsgroepen worden gehanteerd:5-7 jaar, 8-10 jaar, 11-15 jaar. Door de instructeurs van Krav Maga Trainingcenter TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad kan hiervan afgeweken worden indien de geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling van het kind daar om vraagt.
 • Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad worden beëindigd.
 • Wanneer blijkt dat de student tijdens het kennismakingsgesprek onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt het lidmaatschap beëindigd.
 • Studenten van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad mogen geen drugs gebruiken (geldt zowel voor soft- als harddrugs).
 • Het deelnemen aan lessen van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad geschiedt geheel op eigen risico.
 • Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 • Door instructeurs van Krav Maga Trainingcenter TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad kan om een gezondheidsverklaring worden gevraagd.
 • De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
 • Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad van elke aansprakelijkheid.
 • Iedere student van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad moet verplicht een WA verzekering hebben.
 • Je bent als Krav Maga student verplicht lid te worden van de International Krav Maga Federation (IKMF) voor €25,- per kalenderjaar. Studenten die deel nemen aan Kids Krav Maga hoeven dat niet.
 • Leden van de IKMF krijgen korting op seminars in binnen- en buitenland en kunnen gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKMF Krav Maga clubs in de wereld.
 • Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden, is het mogelijk dat groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep. Ook kan de aanvangstijd en locatie van de training worden gewijzigd. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip of locatie komt te trainen.
 • Studenten (vanaf 14 jaar) die zich inschrijven bij Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad, dienen zich te kunnen identificeren met een origineel identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-bewijs).

2. Etiquette:

 • Van studenten van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten.
 • Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 • Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem/haar zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan (voor studenten die deelnemen aan Kids Krav Maga kan dit aan de ouders gevraagd worden).
 • Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter zelfverdediging of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van jezelf of die perso(o)n(en)
 • Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 • Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne zoals het wassen van de handen en poetsen van de tanden voor de trainingen. Verwondingen door bijvoorbeeld te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training.
 • Het dragen van petjes, caps of andere hoofdbedekking tijdens de training is verboden.
 • Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 • Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
 • Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan bijvoorbeeld na een klap, op het toilet in elkaar zakken).
 • Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.

3. Kleding en bescherming:

 • Alle benodigde materialen kunnen via diverse links op de website van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad worden aangeschaft. Er kunnen benodigdheden bij Krav Maga Trainingcenter TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad worden aangeschaft maar ook via de webwinkel van de IKMF. Aanschaf van benodigdheden bij de IKMF valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad.
 • Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 • Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: zwarte Krav Maga trainingsbroek met zwart/wit IKMF logo, zwart Tactical-Defense T-shirt, zaalschoenen. Deze kleding dient binnen maximaal anderhalve maand na de start van het lidmaatschap te zijn aangeschaft.
 • Vanaf 1e level een level patch op de linker broekspijp.
 • Tijdens het examen wordt het witte IKMF T-shirt gedragen voorzien van Krav Maga logo op de rug en linker borst.
 • De plaats van de levelpatch en IKMF logo op de broek: het zwart/witte IKMF logo op de linker broekspijp ter hoogte van het kruis, de levelpatch daar weer zo’n twee centimeter onder.
 • Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (tok), gebitsbescherming, binnenschoenen (b.v. worstelschoenen), free fight handschoenen, bokshandschoenen en  scheenbeschermers.
 • Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft. Alle benodigde artikelen kunnen via de links op de website van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad besteld worden.
 • Wapens en stoot- en trapkussens worden door Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad verzorgd.
 • Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.
 Derhalve dienen deze materialen wel binnen de Nederlandse wetgeving te vallen.

4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap.

 • Betaling lidmaatschap dient maandelijks rond de 5e van de maand via automatische incasso te geschieden.
 • Seminars en examens dienen contant betaald worden.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
 • Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via een e-mail, ten minste 1 maand van te voren, per de 1e van de maand. (dus opzeggen op bijvoorbeeld de 18e betekent niet dat je de 1e kan stoppen, dat wordt dan de 1e van de daarop volgende maand.)
 • Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 • Regelmatig zijn er in binnen en buitenland Krav Maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël of andere landen. Het bezoeken van deze seminars staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie.  Leden van de IKMF krijgen korting op de prijs van het seminar.
 • Bij niet (tijdig) betalen van de lesgelden volgt een factuur incl. verhoging met administratie kosten. Bij uitblijven van de betaling volgt een aanmaning en tot slot wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.
 • Als wij wegens onvoldoende saldo op uw rekening herhaaldelijk niet kunnen incasseren, volgt een verhoging van €15,- administratiekosten.
 • Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt.
 • Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Het abonnement wordt bevroren bij een langdurige blessure (voor de duur van deze blessure) en om andere redenen voor de duur van maximaal 3 maanden. Of een andere reden in aanmerking komt voor bevriezing wordt uiteindelijk bepaald door Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad. Indien er wordt bevroren vind er tijdens de eerste maand van de bevriezing gewoon een incasso plaats. Indien men besluit de bevriezing op te heffen vindt er in de eerste maand na bevriezing geen incasso plaats. Indien tijdens de bevriezingsperiode het lidmaatschap wordt beëindigd komt de incasso tijdens de opzegtermijn van 1 maand ter vervallen.
 • Het lesgeld voor volwassen bedraagt per maand 67 (onbeperkt trainen), 57 (3x per week trainen), € 47,- (2x per week trainen) of € 32,- (1 keer in de week trainen).
 • Het lesgeld voor kinderen bedraagt per maand € 37 (2x per week trainen) of € 27 (1x per week trainen).
 • Per ingang van 01-01-2019 gaat de maandelijkse contributie van elke abonnementsvorm met 2 euro omhoog.
 • Een Krav Maga les duurt 75 minuten. Voor kids Krav Maga duurt deze les 60 minuten. Men dient duidelijk aan te geven op welk lesuur men wilt trainen.
 • Veranderen van lestijd kan alleen in overleg met de instructeur en indien er ruimte is binnen de les groepen.
 • Bij inschrijving is men geen inschrijfgeld verschuldigd. Wel dient eenmalig een bedrag van € 2,- te worden betaald, dit ten behoeve van een toegangspas die nodig is om toegang te krijgen tot de lessen. Bij verlies of diefstal van de toegangspas dient € 7,50 te worden voldaan. Dit geschied middels incasso.
 • Annuleren van een privéles, seminar enz, dienen 24 uur van te voren te worden gedaan via de e-mail. Afspraken welke niet of te laat zijn geannuleerd, worden in zijn geheel in rekening gebracht.

5. Vakanties:

 • Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Het vakantierooster is te bekijken op de site onder Locaties/Aangepast rooster.
 • De leslocaties (zaal) van Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad zijn tijdens de schoolvakanties gesloten. Als Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locaties in Almere/Lelystad.
 • Op dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus, ziekte of andere omstandigheden zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden.
 • Tijdens vakantieperioden dat Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maandbedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling. We hebben ervoor gekozen sommige vakanties te sluiten ipv lesgeld te verhogen.

6. Examens IKMF:

 • Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF.
 • Examens P2, P4 en G levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een GIT instructeur uit Israël.
 • De examens P1, P3 en P5 worden afgenomen op de eigen locatie in Almere/Lelystad door Jeroen Meyer en Rotem Nir.
 • Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, kunnen deelnemen aan een leveltest.
 • Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd voor men een leveltest kan doen.
 • Leveltesting gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er “klaar” voor bent.
 • De kosten van P-level testing (examen) zie onderstaand schema.
  Het examengeld voor de leveltest P1, P3 en P5 dient voor de test contant betaald te zijn bij Krav Maga Training Center te Almere/Lelystad.
 • P1 € 65,- incl.diploma + levelpatch + IKMF paspoort
 • 
P2 € 40,- incl.diploma + levelpatch
 • P3 € 40,- incl.diploma + levelpatch
 • P4 € 40,- incl.diploma + levelpatch
 • P5 € 40,- incl.diploma + levelpatch
 • G1 t/m G5 € 45,- incl.diploma + levelpatch
 • Een ieder die zich inschrijft bij Krav Maga Training Center TACTICAL-DEFENSE te Almere/Lelystad, dient kennis te nemen van bovenstaande en zich akkoord te verklaren met dit reglement.
 • Men kan zich inschrijven via de website Tactical-Defense.